ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ" หรือ "สัญญา") เป็นข้อตกลงระหว่าง Consent Wow ("บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด" หรือ "เรา") และท่าน ("ผู้ใช้" หรือ "ท่าน") ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Consent Wow ใด ๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า “Consent Wow” "เว็บไซต์ Consent Wow" หรือ "บริการ")

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก

หากท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ Consent Wow ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานบัญชีหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น เราอาจจะ (ซึ่งเราไม่มีหน้าที่) มีการสังเกตการณ์และตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยุติการใช้งาน ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของท่าน เราอาจทำการระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) หากเราพิจารณาว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา หากเราลบบัญชีของท่านด้วยเหตุผลข้างต้น ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้บริการของเราได้ โดยเราอาจทำการปิดกั้นที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของท่านเพื่อป้องกันการลงทะเบียนอีกครั้ง

การใช้งาน

Consent Wow เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือท่านในการบริหารและจัดการการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ท่านมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ (“เนื้อหา”) ที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ Consent Wow เพื่อการใช้งานใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่นำส่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เราอาจสังเกตการณ์และตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านนำส่งหรือสร้างขึ้นจากการบริการโดยตัวท่าน การใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow โดยท่าน ไม่ถือเป็นการอนุญาตเราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อการค้า การตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่มีคล้ายกันเว้นแต่ท่านจะให้การอนุญาตแก่เราเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ท่านให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบใหม่และแสดงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายของเรา ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเราโดยไม่เป็นการจำกัดการรับรองและการรับประกันที่เราได้กำหนดไว้

การเรียกเก็บเงินและชำระเงิน

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินเพิ่มของบัญชีการใช้งานของท่านตามค่าธรรมเนียม เงินเพิ่ม และข้อกำหนดเรื่องการเรียกเก็บเงินเมื่อถึงครบกำหนดชำระ ในกรณีที่มีการนำเสนอบริการแบบทดลองใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านอาจต้องชำระเงินหลังจากที่ช่วงทดลองใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้สิ้นสุดลง ไม่ใช่เมื่อท่านใส่รายละเอียดในการเรียกเก็บเงินของท่าน (ซึ่งอาจจำเป็นต้องใส่ก่อนที่จะเริ่มช่วงทดลองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) หากการต่ออายุการใช้งานโดยอัตโนมัติมีการเปิดใช้งานสำหรับการบริการที่ท่านได้เลือกใช้ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ท่านได้เลือกไว้จนกว่าท่านจะยกเลิกบริการกับเรา หากเรามีความเห็นว่าการทำธุรกรรมของท่านถือเป็นการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เราจะขอให้ท่านส่งสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตรซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการซื้อในครั้งนั้น ๆ ไป ทั้งนี้ หากท่านไม่ชำระค่าบริการที่มีการเรียกเก็ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ ราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Consent Wow ได้ตลอดเวลา และเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ท่านสั่งซื้อกับเรา โดยเราอาจจำกัดคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่ง ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบโดยติดต่อไปทางอีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับการเรียกชำระค่าธรรมเนียม หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

Consent Wow นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการจำหน่าย เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อและการชำระค่าธรรมเนียมของท่านและการชำระค่าธรรมเนียมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบการฉ้อโกงเรียบร้อยแล้ว เราจะให้สิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อแก่ท่านโดยเร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมีการจำกัดระบบการใช้งาน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากบริการของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนหลังจากที่เราได้ให้สิทธิการเข้าถึงแก่ท่านไปแล้ว เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับท่านหลังจากที่ได้ทำการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ Consent Wow แล้ว โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจทำการสั่งซื้อบริการ

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์ Consent Wow อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และในการการเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ Consent Wow หรือบริการที่เกี่ยวข้องมีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่ท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว) เราไม่มีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือชี้แจงในข้อมูลบนเว็บไซต์ Consent Wow ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียง ข้อมูลราคา เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการกำหนดให้ต้องกระทำ จะไม่มีการกำหนดวันที่หรือวันที่มีเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ Consent Wow หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน

บริการของบุคคลที่สาม

หากท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการของบุคคลที่สาม ขอให้ท่านคำนึงเอาไว้ว่าการเข้าใช้หรือใช้งานบริการดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการอื่นนั้นแต่เพียงผู้เดียว และทางเราจะไม่ขอรับรอง มีหน้าที่หรือรับผิดชอบ และไม่ขอให้คำรับรองสำหรับบริการอื่นดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงเนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) หรือการติดต่อกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการอื่นนั้น ท่านขอสละสิทธิ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะไม่เรียกร้องจากบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นดังกล่าว บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าได้เกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการอื่นดังกล่าว หรือจากการที่ท่านได้ไว้วางใจในการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูล หรือนโยบายอื่นใดของบริการดังกล่าว ท่านอาจจำเป็นจะต้องสมัครหรือลงชื่อเข้าใช้การบริการอื่นดังกล่าวกับเว็บไซต์อื่นนั้น ๆ การที่ท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้การบริการอื่นดังกล่าวนั้น ท่านได้อนุญาตบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดโดยชัดแจ้งในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นในการช่วยให้ใช้งานหรือเปิดการใช้งานบริการอื่นดังกล่าว

การรับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราเสนอบริการที่รับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่อยู่ในอัตราร้อยละ 99 จากระยะเวลาที่ทำงานได้ต่อเดือน หากเราไม่รักษาไว้ซึ่งการรับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในเดือนนั้น (ตามที่ได้กำหนดไว้โดยเรา) ท่านสามารถติดต่อเราและร้องขอเครดิตคืนจากค่าธรรมเนียมบริการของท่านในเดือนดังกล่าวได้ เครดิตสามารถใช้เพียงสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มเติมจากเราเพียงเท่านั้นและไม่รวมค่าภาษีที่อาจเกิดขึ้น การรับประกันระยะเวลาที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่รวมความขัดข้องของการบริการที่เกิดขึ้นโดย (1) การดูแลรักษาหรือซ่อมแซมตามช่วงระยะเวลาที่เราอาจดำเนินการเป็นครั้งคราว (2) ความขัดข้องที่เกิดขึ้นโดยท่านหรือจากการกระทำของท่าน (3) ไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานหลักของบริการ (4) ได้เกิดขึ้นโดยเหนือการควบคุมของเราหรือมีเหตุผลว่าเราไม่สามารถคาดหมายได้ (5) ไฟฟ้าขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมบางอย่าง

การสำรองข้อมูล

เราทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ Consent Wow และเนื้อหาไว้เป็นประจำและเราจะกระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทำการสำรองนั้นมีความครบถ้วนและถูกต้องที่สุด เราจะทำการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติเพื่อทำให้ผลกระทบหรือช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ (downtime) มีอัตราที่ลดลง

ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกจากข้อตกลงอื่นที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ห้ามมิให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow หรือเนื้อหาในลักษณะดังนี้

 1. เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้
 2. เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
 3. ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 4. ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ
 5. กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 6. คุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิดหรือความทุพพลภาพ
 7. นำส่งข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
 8. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต
 9. เก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 10. การส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ (spam) การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรมข้อมูลผู้ใช้ (pharm) แอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) การใช้โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) การเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape)
 11. เพื่อวัตถุประสงค์ในทางอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ
 12. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการหรือใช้เว็บไซต์ Consent Wow ใด ๆ ของท่านจากการฝ่าฝืนการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้จะไม่เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด หรือบุคคลที่สามไปให้แก่ท่าน โดยสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งไม่จำกัดไว้เพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับ บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดแต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ถูกใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์ Consent Wow และบริการของเรา หรือเว็บไซต์ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ Consent Wow เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าที่ได้จดทะเบียนของ บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดหรือผู้อนุญาตให้สิทธิในการใช้แก่บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ กราฟิก และโลโก้ ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น การใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow และบริการของท่านจะไม่เป็นการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ท่านทำซ้ำหรือใช้เครื่องหมายการค้าใดของบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด หรือของบุคคลที่สาม

การสงวนสิทธิในการรับประกัน

ท่านยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow บริการ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Consent Wow ที่ทางเราได้จัดขึ้น เป็นการที่ท่านยอมรับความเสี่ยงเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าบริการดังกล่าวจัดเตรียมมีให้ในรูปแบบ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" เราขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่เกิดเหตุละเมิดการใช้งาน เราไม่รับประกันว่าบริการจะตรงตามความต้องการของท่านหรือบริการจะไม่ขัดข้อง ใช้ได้ตลอดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านหรือความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบริการจะได้รับการแก้ไข ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและ / หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการจะได้กระทำขึ้นและอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเองและท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจาก ดาวน์โหลดสิ่งนั้นและ / หรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านบริการ คำปรึกษาทางกฎหมายหรือข้อมูลที่กระทำโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ท่านได้รับจากเราหรือผ่านการบริการของเราจะไม่เป็นการรับรองในสิ่งที่ไม่ได้มีการระบุไว้ภายใต้สัญญานี้

ท่านยินยอมและรับทราบว่า บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด มิใช่สำนักงานกฎหมาย นักกฎหมาย ทนายความ หรือให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย ดังนั้น เราจะไม่รับรองในความถูกต้องทางกฎหมายหรือการบังคับใช้ได้ของเนื้อหา คำแนะนำ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับจากการบริการสำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของท่าน

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับเรื่องต่อไปนี้ (ก) ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายในการชดใช้ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากผลกำไร รายได้ การค้าขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก การสูญเสียเงินเก็บที่คาดการณ์เอาไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในทางที่จะเป็นได้ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในทางสัญญา ละเมิด การรับรอง การผิดจารีตประเพณี ประมาท หรือการใดที่บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดได้รับคำชี้แจงมาแล้วว่าอาจเกิดขึ้นได้หรือคาดหมายได้ว่าความเสียหายดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่บังคับใช้ได้อนุญาต จำนวนความเสียหายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องรับผิดโดย บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดจะถูกจำกัดไว้ตามจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระให้แก่บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัดข้อจำกัดและการยกเว้นจะไม่มีผลบังคับใช้หากวิธีการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความเสียหาย ความสูญเสียหรือผิดพลาด ในวัตถุประสงค์หลักได้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด และ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนจากหรือต่อความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา ข้อเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือการดำเนินการข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวกับเนื้อหาของท่าน การใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow หรือบริการโดยท่าน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเรา หรือการกระทำอันมิชอบโดยเจตนาใด ๆ ของท่าน

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้อาจถูกใช้ จะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และมีเจตนาที่จำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลืออยู่จะยังเป็นข้อตกลงที่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

การระงับข้อพิพาท

การเริ่มทำ ตีความ และการปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้และข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้วิธีการพิจารณากฎหมายแห่งราชอาณาจักรแห่งไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมายและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่สามารถกระทำได้ เขตอำนาจศาลและสถานที่เดียวสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ให้อยู่ในเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรแห่งประเทศไทยและท่านจะนำข้อพิพาทเข้าสู่เขตอำนาจศาลดังกล่าว

การโอนสิทธิ

ท่านจะต้องไม่ทำการโอน ขายต่อ อนุญาตช่วง หรือทำการโอนย้ายหรือมอบหมายในสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ของท่านที่ได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเรา โดยที่ความยินยอมของพวกเรานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยและไม่มีเงื่อนไขอื่นใด การโอนสิทธิหรือโอนย้ายใด ๆ ดังกล่าวจะต้องเป็นโมฆะและไม่มีผล ทั้งนี้ เรามีอิสระที่จะโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สินหรือหุ้นทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Consent Wow หรือบริการในเวลาใดก็ได้ โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์ Consent Wow โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่านได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

การยอมรับในข้อตกลง

ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว ในการใช้งานเว็บไซต์ Consent Wow หรือบริการย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ Consent Wow หรือบริการดังกล่าว

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ ชั้นที่ 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อีเมล: dpo@ndatathoth.com
โทรศัพท์: 02-024-5560
เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565